زیرنویس ها همیشه قرار نیست در حاشیه بمانند
در برنامه زیرنویس به متن رویدادهایی که در جامعه در جریان است می پردازیم
من عادل شریفی، همراه با شما در این برنامه سر زده،
به صورت سریع و صریح از متن اتفاقات سیاسی-اجتماعی، فرهنگی-هنری و… می گویم.
رویدادهایی که در لحظه با آن روبروییم
اخباری که بر زندگی ما تاثیر مستقیم دارد
اراده ما در کدام سمت اخبار است؟

عادل شریفی

مجری برنامه زیرنویس