راه حل بسیاری از مشکلات جامعه در ریشه آن است.

در گفت و گوی هایمان وقتی از تحلیل یک معضل یا مشکل صحبت میکنیم این جمله را حداقل یک بار میشنویم که : “ریشه آن چیست؟ “

ما در این برنامه سعی کردیم به شما بگوییم که ریشه چیست.

مشکلات اجتماعی و سیاسی را مطرح میکنم و با حضور مهمان های برنامه به ریشه آن میپردازیم.

طاهره صادقی

مجری برنامه ریشه ها