روانیار

mitrababk

با بیش از دو دهه تجربه در زمینه روانشناسی؛ در این برنامه  نگرشی روانی به معضلات اجتماعی مردم ایران، خواهم داشت.

“روانیار” زیباترین اسمی بود که می توانستیم برای این برنامه انتخاب کنیم. روان همگی ما برای پشت سرگذاشتن دیکتاتوری حاکم بر کشورمان به یاور نیاز دارد.

دکتر میترا بابک

مجری/کارشناس برنامه روانیار