روانیار

mitrababk

با بیش از دو دهه تجربه در زمینه روانشناسی؛ در این برنامه  نگرشی روانی به معضلات اجتماعی مردم ایران، خواهم داشت.

“روانیار” زیباترین اسمی بود که می توانستیم برای این برنامه انتخاب کنیم. روان همگی ما برای پشت سرگذاشتن دیکتاتوری حاکم بر کشورمان به یاور نیاز دارد.

دکتر میترا بابک

مجری/کارشناس برنامه روانیار

آخرین برنامه ها
مشاهده همگی برنامه ها

غلبه بر ترس | دکتر میترا بابک

روانیار | نا امیدی

نبوغ کودکان | دکتر میترا بابک

بی حسی عاطفی | دکتر میترا بابک

انواع سواد | دکتر میترا بابک

روانیار | هوش فرهنگی و اجتماعی

توهم توطئه | دکتر میترا بابک

سلبریتی | دکتر میترا بابک

گفتمان سالم | دکتر میترا بابک

انسان منفی گرا | دکتر میترا بابک

خودکشی | دکتر میترا بابک

پیمان نوین | دکتر میترا بابک

خصوصی سازی | دکتر میترا بابک

فقر | دکتر میترا بابک

سندروم استکهلم | دکتر میترا بابک

خودشیفتگی | دکتر میترا بابک

دروغ و دروغگو | دکتر میترا بابک