نگاهی متفاوت به مسائلی که برای ما بدیهی تلقی شده اند.
نقطه کور مسائلی که یک بار مطرح شده اند را دوباره مطرح می کند.سوال هایی که به آن ها پاسخ داده شده است را دوباره مطرح میکند و سعی میکند با دریچه ای متفاوت پاسخ های دیگری بگیرد.

مونا سیلاوی

مجری برنامه نقطه کور