من پریسا شکوفه آذر ماسوله هستم.

یک زندانی سیاسی سابق که تمام فعالیت های خود را صرف رسیدگی به اخبار و اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران کرده ام.

در این برنامه به همراه همکارم بیتا جورابدوز، آخرین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی را پس از تایید منابع مختلف را به شما ارائه میدهیم.همچنین گزیده ای از نامه ها و بیانیه هایی که از زندان ها به دست ما میرسند را نیز برای شما میخوانیم.

شکوفه آذر ماسوله

مجری برنامه اخبار زندانیان سیاسی