برنامه های شبکه آزادی

همراه با قانون

به زودی ... ۹۰%

شنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: یکشنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: یکشنبه ساعت ۱۷

یکشنبه

چارچوب

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: دوشنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: دوشنبه ساعت ۱۷

 

ریشه ها

tahere

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: سه شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: سه شنبه ساعت ۱۷

دوشنبه

چراغ قوه

سه شنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: چهارشنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: چهارشنبه ساعت ۱۷

چهارشنبه

پریسا آزادی

اخبار زندانیان سیاسی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: پنج شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: پنج شنبه ساعت ۱۷

 

گَپ و گُفت

mehdi ahmadi

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: جمعه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: جمعه ساعت ۱۷

پنج شنبه

جمعه

بفرمایید آزادی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: شنبه ساعت ۱۷

 

زیرنویس

 

  ساعت ۲۲ به وقت ایران

 

شنبه و دوشنبه

بیست و سی و نیم

محدوده خاکستری

باقالیستان