یکشنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: دوشنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: دوشنبه ساعت ۱۷

 

دوشنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: دوشنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: دوشنبه ساعت ۱۷

 

سه شنبه ها

میترا بابک

روانیار

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: پنج شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: پنج شنبه ساعت ۱۷

 

چهارشنبه

پریسا آزادی

اخبار زندانیان سیاسی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: پنج شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: پنج شنبه ساعت ۱۷

 

پنج شنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: شنبه ساعت ۱۷

جمعه

بفرمایید آزادی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار اول: شنبه ساعت ۶  بامداد

تکرار دوم: شنبه ساعت ۱۷

برنامه های پیشین تلویزیون آزادی

بیست و سی و نیم

محدوده خاکستری

باقالیستان