شنبه

bita charchub

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: دوشنبه ساعت ۱۷

 

سه شنبه ها

میترا بابک

روانیار

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: چهارشنبه ساعت ۱۷

 

چهارشنبه

منشور - شکوفه آذرماسوله

منشور

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: پنج شنبه ساعت ۱۷

 

پنج شنبه

mehdi ahmadi

گپ و گفت

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: جمعه ساعت ۱۷

 

جمعه

بیتا جورابدوز - اخبار زندانیان سیاسی

اخبار زندانیان سیاسی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: شنبه ساعت ۱۷

 

برنامه های پیشین تلویزیون آزادی

بیست و سی و نیم

محدوده خاکستری

برنامه های پیشین تلویزیون آزادی

adel - befarmaeid azadi

بفرمایید آزادی

baqali

باقالیستان