یکشنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: دوشنبه ساعت ۱۷

 

دوشنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: سه شنبه ساعت ۱۷

 

سه شنبه ها

میترا بابک

روانیار

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: چهارشنبه ساعت ۱۷

 

چهارشنبه

پریسا آزادی

اخبار زندانیان سیاسی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: پنج شنبه ساعت ۱۷

 

پنج شنبه

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: جمعه ساعت ۱۷

جمعه

بفرمایید آزادی

ساعت ۲۲ به وقت ایران

تکرار: شنبه ساعت ۱۷

برنامه های پیشین تلویزیون آزادی

بیست و سی و نیم

محدوده خاکستری

باقالیستان