در برنامه چارچوب، موضوعات اساسی با نگاهی کارشناسانه و علمی بررسی میشود.
در برنامه چارچوب سعی میکنم گفتمان های موجود سیاسی و اجتماعی را با استفاده از کارشناسان و متخصصان خبره، برای عموم مردم ارائه بدهم.
موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشوند،یا با توجه به حوادث روز است یا موضوعاتی که مطرح کردن آن منفعت عمومی را در بر داشته باشد.
من را در چارچوب همراهی کنید.

بیتا جورابدوز

مجری برنامه چارچوب