آزادی را تعارف نحواهند کرد…
من عادل شریفی در برنامه بفرمایید آزادی هر هفته، جمعه شب سر ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران با شما خواهم بود.
در کنار میهمانان صاحب نظر و کارشناس در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و… به مسایل و موضوعاتی که چالش اصلی و نیاز روز شما است می پردازیم تا آگاهی برای آزادی را پیشکش شما کنیم.

عادل شریفی

مجری برنامه بفرمایید آزادی