آلترناتیو مهدی نخل احمدی
آلترناتیو

چه نیرو های سیاسی مدعی حضور در آینده ایران هستند؟

گفتمان آن ها چیست و چه برنامه هایی برای ارائه دارند؟

در این برنامه کارشناسان و یا نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی فرصت این را دارند تا به معرفی گفتمان سیاسی خود بپردازند.

تمام تلاش من به عنوان تهیه کننده این برنامه، ایجاد بستری عادلانه برای تمامی این نیروها و رعایت بی طرفی است.

مهدی نخل احمدی

مجری برنامه آلترناتیو