۱۶ آذر و تقابل بنیادی نظام با دانشگاه

با توجه به گسترش فقر و تنگناهای معیشتی میان مردم در سالهای اخیر، در کنار نارضایتی هائی که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز پیش از این نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی در بین توده مردم وجود داشته، نزدیک شدن دانشجویان به عنوان عناصر پیشرو، مترقی، آگاه و دلیر جامعه به قشرهای مختلف مردم که عموما از حاکمیت ناراضی هستند، می تواند برای جمهوری اسلامی خطر امنیتی ایجاد کند. این نزدیکی هم احتمال بروز اعتراضات گسترده در آینده را بیشتر می کند و هم مهار و سرکوب آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.”
با چنین پیش زمینه تحلیلی است که می بینیم در یک سال گذشته و با وجود تعطیلی دانشگاه ها به دلیل گسترش، سنگین ترین احکام علیه فعالین دانشجوئی صادر می شود و کمتر روزی است که خبری از بازداشت، محاکمه یا اجرای حکم زندان برای دانشجویان به گوش نرسد!