یک شهروند کُرد به حبس محکوم شد

آقای تابناک روز یک شنبه ۲۷  تیرماه با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات بوکان آزاد شد.

روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت کرده بودند.