یکی از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه به پنج سال محکوم شد 

 یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم گردید.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هەنگاو، طی روزهای گذشتە، رسول کریمی جلالوند، از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه بە تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ و از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب کرمانشاه صادر شدە است.

رسول کریمی جلالوند در حین اعتراضات آباه ماه سال ٩٨ در محلە دولت آباد کرمانشاه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و پس از چهار ماه موقتا و با وثیقە آزاد شدە بود. وی در حین بازداشت بە شدید ترین شیوە از سوی نیروهای امنیتی شکنجە شدە است.