یونسکو دو شهر سنندج و بندرعباس را در فهرست شهرهای خلاق جهان قرار داد

یونسکو دو شهر سنندج و بندرعباس را در فهرست شهرهای خلاق جهان قرار داد

یونسکو بندرعباس را به‌عنوان شهر صنایع دستی و هنرهای مردمی و سنندج را به‌عنوان شهر موسیقی ثبت کرد

یونسکو ۶۶ شهر جهان را به‌عنوان شهرهای خلاق ثبت کرد که در میان آن‌ها بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق در صنایع دستی و هنرهای مردمی و سنندج به‌عنوان شهر خلاق در زمینه موسیقی ثبت جهانی شده‌اند.

پیش از این شهر‌های اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی و رشت به‌عنوان شهر خلاق غذا در یونسکو ثبت جهانی شده بودند.

آدری آزولای، مدیرکل یونسکو در معرفی این شهرها گفت: «در سراسر جهان، این شهرها، هر کدام به روش خاص خود، فرهنگ را نه به‌عنوان ابزاری جانبی که به‌عنوان ستون استراتژیک خود قرار داده‌اند. این یک تعهد نوآورانه سیاسی و اجتماعی و نشانه‌ای روشن به نسل‌های جوان است.»