گپ و گفت – کردستان ، آزادی خواهانی در بند و خون

با فروکش کردن اعتراضات مردمی آبانماه در ایران ، آمارهای متفاوت و ضد و نقیض زیادی از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی از تعداد کشته شدگان ، بازداشتی ها و زخمی های این حوادث منتشر شده است . به لحاظ پراکندگی جغرافیایی نیز صحبتهای گوناگونی از شدت اعتراضات در مناطق جغرافیایی و شهرها و استان های مختلف شنیده میشود . اما آنچه بیش از همه قابل اتکا به نظر میرسد، مناطق غرب کشور خصوصا استانهایی که شهروندان کُرد در آن سکونت دارند ، جزء مناطق و شهرهایی بوده که شدت اعتراضات و همچنین تعداد کشته و زخمی ها بیشترین رقمها را به خود اختصاص داده اند . اما به راستی ریشه ها و عوامل افزایش نارصایتی در این مناطق چیست و چرا نظام ولایت فقیهی همواره با سوء نیت به این مناطق و ساکنان آن نگاه کرده است ؟ چرا شاخص های رشد یافتگی ، سواد ، رفاه و سایر شاخصها در این استان ها همواره پایین تر از میانگین کشور بوده اند؟ اینها و بیشتر از اینها را با شما و در برنامه این هفته “گپ و گفت” بررسی میکنیم با حضور آقای حسن کریمی ، روزنامه نگار و تهیه کننده تلویزیون .