گپ و گفت های کرونایی

شاید اگر چند ماه پیش کسی به شما میگفت به زودی نود درصد مردم جهان چندین ماه در خانه قرنطینه میشوند ، مسافرتهای هوایی بیس از ۹۰ درصد کاهش خواهد یافت و دید و بازدید های اقوام و دوستان و حتی نزدیکان درجه یک ممنوع خواهد شد شما به راوی این تخیلات میخندیدید و این را امری محال میدانستید . اما به واسطه کرونا تمام این تخیلات به واقعیت پیوست . امروز تقریبا در تمام دنیا محدودیتهای کم و بیش یکسان برای شهروندان به اجراء گذاشته شده است . محدودیتهایی که باعث میشود شهروندان در کشورهای مختلف بتوانند تجربیات نزدیک به هم را داشته باشند . هر چند این تجربیات به اقتضاء کشورها و جوامع و حتی اشخاص ممکن است تفاوتهایی داشته باشد اما نقاط مشترک آنها هم یقینا کم نیست . تصمیم گرفته ایم در چند برنامه با افرادی در کشورهای مختلف در رابطه با تجربیات و نظراتشان در مورد کرونا و ایامی که کرونا سایه سنگینش را بر زندگی آنها انداخته است صحبت کنیم . شاید یکی از این روایتها و دغدغه ها برای شما هم آشنا باشد .

میهمانان:
ماکان محمدی ، کارشناس ارشد مهندسی مخابرات از میلان ایتالیا
سحر موذری ، کارشناس ارشد کامپیوتر و شبکه از میلان ایتالیا
سعیده کردی نژاد ، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی از بَرگِن نروژ
دکتر پویا قسوره ، کارشناس ارشد فیزیک و دکترای اقتصاد از مونترال کانادا
دکتر حسین بُحیرایی ، کارشناس ارشد علوم سیاسی و دکترای مدیریت استراتژیک از کانادا
کمال علیپور ، کارشناس ارشد دینامیک سیستم و کارشناس ارشد تصویر سازی داده از بِرگن نروژ