گپ و گفت – لزوم تحریم انتخابات فرمایشی

علی خامنه‌ای بنده‌ی سیاست “النصر بالرعب” است. مثل بسیاری از دیکتاتورها عقیده دارد تا از تو نترسند، اطاعت نمی‌کنند. این البته به سبب اقتدار و شخصیت کمال‌یافته‌اش نیست. برعکس به دلیل ضعف درونی و خودحقیر پنداری‌اش هست.
جمهوری‌اسلامی هم با شهروندان‌اش اغلب سیاست “به مرگ بگیر تا به تب راضی شود” را پیاده می‌کند. روغن را از بازار جمع می‌کند تا چند روز بعد که با دوبرابر قیمت عرضه شد، همه کف و سوت و هورا بکشند و الحمدالله بگویند که خدا را شکر که حداقل “هست”. دلار ۳۰۰۰ تومانی را می‌کند ۳۰ هزار تومان و بعد از بازار جمع می‌کند تا فردا که ۲۵ هزار تومان عرضه کرد، ملت قربان صدقه‌ی کارآمدی و تدبیر نظام بروند که ۵ هزار تومان دلار ارزان شد.