گپ و گفت – فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران

کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران، درروزهای گذشته بیانیه‌‌هایی منتشر کرده است.
در این بیانیه‌ها، تعلل حکومت در تهیه‌ی واکسن کرونا محکوم و نسبت به وضعیت معلمان کشور اعلام نگرانی شده است. کانون صنفی معلمان و کارگران در طول سالهای گذشته، علی‌رقم مشکلات و برخوردهای امنیتی شدید، به فعالیت خود ادامه داده است.
در این برنامه همراه با رسول بداقی، از فعالین صنف معلمان و تقی رحمانی، نویسنده و پژوهشگر، بیشتر به این فعالیتها و موانع موجود در این مسیر پرداخته‌ایم.