گپ و گفت – بی علاجی اقتصاد رانتی ایران

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ به نقطه بهمن ماه ۹۹ نسبت به بهمن ۹۸ را ۴۸درصد اعلام کرد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مواد غذایی و خوراکی‌ها نیز در بهمن ماه به ۶۶.۸ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مقامات دولتی پیش این از کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز وعده داده بودند.
رئیس بانک مرکز وعده داده بود که نرخ تورم به نصف میرسد، دلیل شدت یافتن تورم و بخصوص مواد خوراکی چیست؟ چرا ادعای مقامات حکومت مبنی بر ثبات قیمت ارز مانع افزایش قیمت ها نشده است؟
پیامدهای این نرخ بالای تورم بروی سطح زندگی اکثریت و گروه های کم درآمد چیست؟
چشم انداز نرخ تورم در سال آینده چیست؟