گپُ و گفت – ریشه اعتراضات عراق و آینده آن

مهمان برنامه: دکتر مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل و تجارت جهانی در دانشگاه هریسبرگ در ایالت پنسلوانیا در امریکا و عضو شورای سیاست گذاری زیتون