گفتمان سالم | دکتر میترا بابک

گفتمان شما تاثیر بسیار زیادی در زندگی روزمره ما دارد.
آیا ما مهارت‌های گفتمان سالم را می‌شناسیم؟
اساساً گفتمان سالم چه مشخصه‌هایی دارد؟
دکتر میترا بابک در روانیار این هفته در مورد مهارت‌های گفتمان سالم صحبت می‌کند.