کولبر ١۵ سالە سردشتی از سوی نیروهای مسلح ایران بە رگبار بستە شد 

یک کولبر نوجوان اهل سردشت در استان ارومیە از سوی نیروهای مسلح ایران بە رگبار بستە شد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از”هەنگاو” ساعات اولیە بامداد روز شنبە ٢۶ آبان ٩٧  نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت یک کولبر نوجوان را بە رگبار بستە و وی را بە شدت زخمی کردند.

هویت این کولبر ١۵ سالە را ”مهران دهستانی راد“ ساکن روستای ”دولەتو“ از توابع سردشت اعلام کردە است.

این کولبر نوجوان کە از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە است، هم اکنون در مراکز درمانی این شهر تحت مداوای پزشکی می باشد.

نیروهای مسلح ایران همچنین دو اسب این کولبر نوجوان را مصادرە و با خود بردەاند.