کولبر بانەای پس از بازداشت تیرباران شد

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “هەنگاو”، یک کولبر جوان اهل بانە با هویت محمود کتابی ٣٠ سالە  پس از آنکە از سوی نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت بازداشت شد، در همانجا تیرباران شدە است.

محمود کتابی متاهل و دارای یک فرزند هشت ساله است روز دوشنبه ۵ شهریور ٩٧ پس از خروج از منزل از سول نیروی سپاه بازداشت و تیرباران شد.

همسر این کولبر جوان نیز گفتە است کە ما تا دو روز پیش با وی در مرز سردشت صحبت کردەایم و شب جمعە کە بهش زنگ زدەایم شخصی با زبان فارسی جواب دادە و گفتە است کە ما این مبایل را در بازارچە سردشت پیدا کردەایم. اما روز شنبە و پس از آنکە دەها بار زندگ زدیم، همان فرد گفتە است کە جسد صاحب این مبایل در کوهستان های پیرانشهر پیدا شدە و ما آن را بە بیمارستان این شهر منتقل کردەایم.

این منبع نزدیک بە خانوادە کتابی در ادامە اعلام کرد کە ادارە اطلاعات طی ماهای گذشتە محمود کتابی را بە اتهام حمایت از احزاب کورد اپوزسیون ایران تحت فشار قرار دادە است.

با این حال منابع هەنگاو تاکیید دارند کە این کولبر اهل بانە در کوهستان های سردشت  و پس از بازداشت تیرباران شدە است.

خانوادە آقای کتابی نیز تاکیید دارند کە وی جهت کولبری بە سردشت رفتە است نە پیرانشهر.

جسد محمود کتابی ساعت ٢ شب گذشتە بە بانە منتقل شدە و امروز مراسم تشیع جنازە وی برگزار خواهد شد.