کشاورزان ورزنه در ورودی شهر: “مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است”

کشاورزان ورزنه برای بدست آوردن حقابه در ورودی این شهر با شعار “مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است” دست به اعتصاب زدند.

به گزارش شبکه آزادی، روز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ تحصن کشاورزان ورزنه اصفهان برای بدست آوردن حقآبه قانونی‌شان و در اعتراض به حل نشدن مشکل آب در این منطقه، در ورودی این شهر ادامه یافت. در تحصن کشاورزان محروم این منطقه، بنری در محل تحصن نصب شده‌ بود که روی آن نوشته بود: «مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.»

کشاورزان زحمتکش تراکتورهای خود را نیز در همانجا به صف پارک کرده بودند که نشان بدهند که به خاطر نبود آب تراکتورهای‌شان بی‌فایده می‌باشد. تحصن کشاورزان ورزنه تا ساعتها ادامه داشت.