کرونا برای جمهوری اسلامی یک معضل است یا فرصت؟

در این قسمت از برنامه ریشه ها، دکتر طاهر حکمت – پزشک و خالد حسن پور از اعضای رهبری حزب دموکرات کردستان به مسائلی که کرونا برای جمهوری اسلامی پدید آورده است میپردازند.

آیا کرونا برای جمهوری اسلامی یک فرصت بوده است یا یک معضل؟