ویدئوگرافیک | کربلای ۴؛ ۹۰ هزار کشته و زخمی برای فریب دشمن!

عبارت عملیات کربلای ۴ با نام هزاران کشته و زخمی گره خورده که قربانی بلندپروازی خمینی و فرماندهان سپاهش شدند.

خمینی با تئوری «قدس از کربلا می‌گذرد» جنگ را ادامه داد و افرادی همچون محسن رضایی هم با تاکتیک‌های جنگی من‌درآوردی ده‌ها هزار نفر از جوانان ایرانی را به کشتن دادند.

عملیات کربلای چهار فقط یکی از جنایت‌های خمینی و فرماندهان سپاه است که نتیجه آن ۹۰ هزار کشته و زخمی بود؛ عملیاتی که به گفته محسن رضایی برای فریب دشمن بوده است.