روحانی: با دم شیر بازی نکن، پشیمان‌کننده است.

طرح: از مهدی احمدیان