چراغ قوه – قسمت یازدهم

در اپیزود یازدهم کاووس ارجمند مهمان برنامه چراغ قوه بود
ایشان از فعالین کهنه کار سیاسی ایرانی هستند که فعالیت خود را از سال ۱۳۳۹ در ایران با نیروی سوم و حزب زحمت کشان آغاز کردند و وارد جبهه ملی شدند.
در این برنامه پیرامون چگونگی اپیدمی کرونا در ایران و برخورد جمهوری اسلامی با آن و سپس در مورد جبهه ملی و فعالیت دکتر محمد مصدق و گوشه ای از تاریخ ایران پرداخته شد