چراغ قوه – قسمت پنجم

اپیزود پنجم برنامه چراغ قوه با حضور خانم گلاله شرفکندی دبیر کار گروه رفع تبعیض جنسیتی شورای مدیریت گذار

در این برنامه ابتدا به تبعیضهای علیه زنان در ایران و نقش و مشارکت آنها در اعتراضات اخیر پرداخته شد ، خانم شرفکندی به کودک همسری و قابل قبول نبودن فرصتهای شغلی برای زنان اشاره کرد.

در ادامه برنامه از برنامه های شورای گذار و مباحثی همچون زبان مادری و تمامیت جغرافیای ایران و فعالیتهای بین المللی شورای مدیریت گذار گفته شد ، در نهایت با پرسش سوالات مخاطبین برنامه چراغ قوه مستقیما به سوالات مخاطبین جواب دادند.