چراغ قوه – قسمت هفتم

برنامه این هفته چراغ قوه با حضور شادی امین پژوهشگر حوزه برابری جنسیتی بود که بیشتر توجه بر روی معرفی دقیق و آکادمیک گروه های مختلف ال جی تی بود بود.

همچنین از تبعیضات و وضعیت کنونی آن ها در ایران و زندانهای ایران گفته شد.