چراغ قوه – قسمت ششم

در اپیزود ششم از برنامه چراغ قوه یکی از اعضای کهنه کار حزب کمونیست کارگریحزب کمونیست کارگری به نام شمی صلواتی شرکت داشتند.

در این برنامه نگاه و فهم شمی صلواتی نسبت به کمونیسم و مارکسیست بیان شد و همچنین بر لزوم انسانگرایی و فقر زدایی تاکید شد.

همچنین در مورد مواضع حزب کمونیست کارگری نسبت به دریای خزر و اسم خلیج فارس گفتند که تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون نشود هیچ اقدام عملی که موجب حفظ منافع ما باشد نه تنها از حزب ما بلکه از دیگر احزاب هم بر نمیاید.