چراغ قوه – قسمت سیزدهم

از بدو تولد جمهوری دیکتاتوری اسلامی ،بهمن ماه سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت، مردم ایران شروع به کوچ اجباری و اختیاری کردند.

بعداز جنگ ایران و عراق ، خفقان سیاسی و سرکوب مردم معترض، اختلاس دولتمردان نالایق و تحریم های همه جانبه دنیا، ایران را به رو به نابودی کشانده .

چهل و یک سال است که به هرطریق مردم ایران راه کوچ اجباری را در پیش میگیرند.

مشکلات دینی،عقیدتی،جنسی،اجتماعی و سیاسی و عدم آزادی بیان :

نرگس جلالی ،سارا صادقی ،هادی نادری پور و سامان قادری را وادار به پناهندگی در کشور سوئد کرده و اکنون در همین کشور هم با مسائل گوناگونی دست و پنجه نرم میکنند و حقشان نادیده گرفته شده و همین امر سبب شده در همان کشوری که اعلام پناهندگی کرده اند با گروهی به نام HÖR VÅR RÖSTدست به تحصن و اعتصاب غذا بزنند و بخواهند صدایشان را به گوش دنیا برسد.