چراغ قوه – قسمت دهم

در اپیزود دهم از برنامه چراغ قوه به ارزیابی وضعیت شیوع کرونا در ایران و نحوه برخورد حکومت با آن پرداخته شد، در این برنامه با حضور دبیر کل و معاونت بین الملل شورای مدیریت گذار مواضع و تحلیهای این تشکل جدید سیاسی نسبت به اتفاقات که نسبت به گسترش ویروس کرونا در ایران افتاده بود بیان شد ،از دلیل رفتارهای متناقض حکومت و مدیران تا شورش در زندانها و پیگیری نکردن حقوق زندانیان در ایران در وضع کنونی و همچنین دشمن سازی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به هر چیزی پرداخته شد.