چارچوب – کودکان کار در ایران

کارشناس میهمان: حامد فرمند – فعال حقوق کودکان کار کودکان، پدیده ای که بخصوص در یک دهه گذشته چنان به سطح خیابانهای شهرهای کوچک و بزرگ ایران کشیده شده که نمی شود آنان را نادیده گرفت.

کودکانی که در محلهای مختلف از کارگاه های حاشیه شهرها تا کنار سطل زباله های قلب شهرها دیده می شوند و علاوه بر این که یک صحنه دلخراش برای هر بیننده با وجدانی را ایجاد می کنند، هزاران فکر و سوال بنیادین حول ماهیت کارشان ایجاد می کنند.

این کودکان تحت سرپرستی چه کسانی هستند؟ وضعیت تحصیل و خدمات درمانی این کودکان چطور است؟ سازمانهایی که برای حمایت از آنها درست می شوند چه قدر کارایی دارند و چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ با وجود این وارثان فقر که نسل آینده فقرا را تشکیل خواهند داد، چطور می شود درباره فقرزدایی صحبت کرد؟ آیا امکان ایجاد موقعیت تغییر برای این کودکان وجود دارد؟

اما شاید برای پاسخ به این سوالاتی که اغلب نیازمند رسیدگی دولتها و قدرتهای حاکم هستند، بهتر باشد اول به زیربنای فرهنگی ای که منجر به ایجاد پدیده کار کودکان می شود بپردازیم.