چارچوب – کارگران ایران در سالی که گذشت

مبارزات کارگران برای بهبود شرایط کار در طور تاریخ مدرن ادامه داشته و آنان در دوره های مختلف توانستند دستاوردهای متفاوتی داشته باشند.

از کاهش ساعت کاری روزانه از ۱۲ ساعت به ۸ ساعت تا دریافت حقوقی مثل سهمیه مرخصی ماهیانه و استاندارهای محیط کار و بسیاری موارد دیگر. اما مبارزه کارگران در تمام بخش های جهان با یک سرعت پیش نرفته است. به عنوان مثال کارگران در ایران هنوز درگیر خواسته های اولیه مثل قرارداد شغلی منصفانه، دریافت حقوق و مزایای متناسب با مقدار کار و سطح اقتصاد کشور و بسیاری موارد دیگر هستند که همین امر هم سبب شده تا این کارگران در طول هر سال در موارد متعدد دست به تجمعات اعتراضی و یا اعتصاب بزنند.

کارشناس: بهروز خلیق، عضو هیات سیاسی و اجرایی حزب چپ ایران