چارچوب – وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران

افغانستان و ایران، دو همسایه که در تاریخ تجربیات مشترک و دردناک زیادی داشتند و با توجه به زبان مشترک انتظار منطقی این بود که همدلی زیادی هم داشته باشند اما متاسفانه در دهه های اخیر، شکافی میان این دو همسایه ایجاد شده که آثار آن را در ابعاد مختلف، از مناسبات فرهنگی تا مناسبات سیاسی شاهد هستیم.

یکی از مهمترین عواملی که باعث دیده شدن این شکاف شد، مهاجرت گسترده مردم افغانستان به ایران بود. آنچه که این مهاجران مشاهده کردند و آنچه که بر سر این مهاجران اومد، بخشی فرهنگی و ناشی از فقدان آموزش در جامعه بود اما بخش اعظم آن، ناشی از نقصهای سیستم سیاسی حاکم بر ایران در مدیریت مهاجران بود. چیزی که باعث شد هم مهاجران افغان و هم بخشی از مردم ایران آسیب ببینند.

کارشناس میهمان: سید اشرف سادات – فعال مدنی