چارچوب – وضعیت امنیتی کردستان و افکار عمومی

با نگاهی به چند خبر درباره زندانیان سیاسی در یک هفته گذشته به بررسی تفاوت دیدگاه مردم و حکومت نسبت به فعالان سیاسی کردستان و وضعیت امنیتی این منطقه پرداختیم.

با مقایسه ای میان عکس العملها به خبر تایید حکم اعدام سه جوان معترض در تهران (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی) و خبر اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد (دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله) و همین طور مقایسه بین برخورد با احکام فعالین مدنی مرکز با فعالین مدنی کردستان مانند زارا محمدی، به ریشه های تفاوت برخوردها پرداختیم.

کارشناس: گلاله شرفکندی – فعال سیاسی از دبیران شورای مدیریت گذار