چارچوب – هزینه کشتار برای جمهوری اسلامی

میهمان: فیروزه غفارپور – فعال سیاسی

در ۴ دهه گذشته بارها مردم ایران به اشکال مختلف به موجودیت جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر بار پاسخ حکومت با خشونت بیشتری همراه بوده است. از اعتراضات دانشجویی در دهه ۷۰ و ماجرای ۱۸ تیر ۷۸ تا آبان ۹۸ و کشتار مردم در خیابانها. البته این فقط مخصوص جمهوری اسلامی نیست و اغلب حکومتهای دیکتاتوری در تاریخ چنین رفتاری را از خود نشان داده اند. اما این الگوی رفتاری ثابت جمهوری اسلامی را چطور میشود متوقف کرد؟ وقتی قدرت و پول و سلاح در دسترس حکومت است، آیا برای مقابله و بالاتر بردن هزینه کشتار، کاری از مردم بر می آید؟