چارچوب – نگاهی به اختراعات سپاه پاسداران

کارشناس: امیرفرشاد ابراهیمی – خبرنگار آزاد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیرویی که ادعای قدرت، نوآوری و تسلط در تقریبا تمام زمینه های نظامی و علمی دارد و علاوه بر دخالت مستقیم در معادله های نظامی کشور و منطقه، در بخش اقتصاد هم از بازیگرهای کلیدی محسوب میشود و با این گستره فعالیت توانسته است به یکی از قطبهای قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شود. اما شاید یکی از جنبه هایی که بیش از سایرین جلب توجه میکند و در روزهای اخیر هم خبرساز شده است، ادعای اختراعات و نوآوریهای سپاه باشد. در آستانه چهل و یکمین سالگرد تاسیس سپاه پاسداران قرار داریم و به همین مناسبت تصمیم گرفتیم نگاهی به ادعاهای سپاه پاسداران در زمینه اختراعاتش داشته باشیم از نظامی تا علمی.