چارچوب – مدیریت سرزمین

کارشناسان: دکتر منصور سهرابی – کارشناس محیط زیست، دکترای اگرواکولوژی و محقق اکولوژی دکتر شهاب ورکوهی – کارشناس محیط زیست، دکترای زمین شناسی