چارچوب – متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای

میهمان:
مازیار ابراهیمی – زندانی امنیتی سابق و از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای