چارچوب – قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، پیشرفت یا استعمار؟

در روزهای گذشته خبر قرارداد ۲۵ ساله ای میان ایران و چین در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد و عکس العملهای متفاوتی را به همراه داشت. اگرچه عده ای آن راگامی برای پیشرفت دانستند، مشاهدات نشان می دهد که منتقدان حکومت و مردم اغلب معتقدند که این یک قرارداد استعماری است. قراردادی که در آن دو طرف معامله با هم برابر نیستند و طی آن احتمالا ایران به دلیل انزوایی که در آن فرو رفته، امتیازات بسیار بیشتری به طرف چینی خواهد داد. و البته بسیاری هم پا را فراتر گذاشتند و این قرارداد را با ترکمانچای هم تراز دانستند.
از سوی دیگر بر اساس ادعای موافقان حاکمیت از جمله رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، این یک قرارداد مفید است و ایران اساسا امتیازی جز نفت خام و بهره برداری از بنادر و جزایر رو ندارد که به پای میز مذاکره ببرد!

کارشناس میهمان: دکتر علی اکبر امیدمهر – دیپلمات سابق و عضو کمپین سفارت سبز