چارچوب – عدالت برای قربانیان آبان ۹۸ در خارج از مرزها

کارشناس:
کاوه موسوی – حقوقدان و از دبیران شورای مدیریت گذار

نیاز به عدالت، یکی از نیازهای اساسی بشر است، نیازی که سالهاست درکشور ما ایران، نه تنها از سوی حکومت نادیده گرفته شده که با اعمال بی عدالتی های مختلف در همه زمینه های اجتماعی و اقتصادی، باعث ایجاد خشمهای نهفته در جامعه ایران شده است.
خشمی که گاه و بیگاه با اعتصاب و اعتراض خود را نشان میدهد و در آخرین مورد هم با سه برابر شدن قیمت بنزین یک بار دیگر این خشم در خیابانهای سرتاسر کشور به نمایش گذاشته شد.

از سوی دیگه، حکومت با سرکوب گسترده و کشتاری که در شهرهای مختلف به راه انداخت به این خشم دامن زد و این واقعیت که برای این قربانیان، عدالتی در ایران وجود نخواهد داشت هم بخش دردناکی از ماجراست. بخشی که میتواند باعث سرخوردگی جامعه بشود.

اما حالا که سیستم قضایی جمهوری اسلامی بی طرف نیست، آیا واقعا کار دیگری هم از مردم و جامعه جهانی بر می آید؟ آیا راهی برای ثبت این جنایات و اطمینان از این که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد وجود ندارد؟