چارچوب – سیستم آموزش چندزبانه، ضرورت یا تفرعات؟

مسئله زبان مادری در کشور ما همواره بخشی جدانشدنی از صحبتهای سیاسی برای تعیین تکلیف آینده بعد از جمهوری اسلامی بوده، و اگرچه درباره آن صحبتهای زیادی صورت گرفته و به جزئیات زیادی هم پرداخت شده است. بخشی از جریانهای سیاسی در حکومت و در اپوزیسیون با انکار اطلاعات موجود تلاش میکنند تا با مطرح کردن چندباره سوالات ثابت، به انکار اهمیت پرداختن به زبانهای مادری ادامه بدهند.