چارچوب – سرنوشت بازداشتی های قیام آبان ۹۸

کارشناس ها:
کیارش هوشمند رحیمی – حقوقدان و وکیل دادگستری
فراز فیروزی مندمی – حقوقدان