چارچوب – ساره امیری و دختران بلوچ

در روزهای گذشته، خبر موفقیت یک دختر جوان در سمت وزیر علوم پیشرفته کشور امارات در رسانه ها توجه ها را به خود جلب کرد. اما علاوه بر موفقیت یک زن در ماموریت فضایی کشور امارات، این مسئله که خانم ساره امیری یک مهاجر بوده و اصالتا بلوچ است هم در رسانه ها به روشهای مختلف منعکس شد. و این باعث شد که یک بار دیگر تناقضهای رفتاری رسانه های جریان اصلی جلب توجه کند. در حالی که اخبار مربوط به فقر و محرومیت، نقض حقوق بشر، اعدامهای سیاسی و بسیاری مشکلات دیگر در بلوچستان آنطور که باید پوشش داده نمیشود، تاکید این رسانه ها بر ایرانی الاصل بودن خانم امیری و مانور روی بلوچ بودن او موجب تعجب شد.

میهمان:
حبیب سربازی – دبیر کل حزب همبستگی ملی بلوچستان