چارچوب – رابطه جنبش ها با رهبران سیاسی

کارشناس:
دکتر محسن سازگارا – سیاستمدار و از دبیران شورای مدیریت گذار

یکی از مهمترین مسائل برای نیروهایی که خواهان تغییر حکومتها هستند، رهبری است. مسئله ای که هم برای نیروهای فعال و هم برای متحدان و حامیانشان میتواند کلیدی باشد.
در ایران ما دو انقلاب را با دو نوع رهبری مشاهده کرده ایم. انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ و حالا امیدواریم که بتوانیم تغییر بزرگ بعدی و نهایی را ببینیم. اما این بار این تغییر باید چه نوع رهبری داشته باشد؟ این رهبر یا رهبران چه کسانی باید باشند؟ چطور باید عمل کنند؟ حتی آیا اساسا جنبشها نیاز به رهبری دارند؟