چارچوب – دهمین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر

میهمان برنامه: کاوه آهنگری – فعال سیاسی ۱۹ اردیبهشت ماه امسال درست ۱۰ سال از اعدام ناجوانمردانه فرزاد کمانگر گذشت. و هنوز هم هر سال در این روز مردم ایران از هر منطقه ای که باشند یاد فرزاد کمانگر را زنده نگه میدارند و حتی خیلی ها معتقدند که به احترام این معلم بزرگ، خوب است که در آینده ایران، ۱۹ اردیبهشت ماه روز معلم اعلام شود. اما فرزاد کمانگر که بود؟ چرا این اعدام اینقدر در تاریخ ۴۱ ساله جمهوری اسلامی پررنگ شد؟ از ۱۰ سال پیش تا الآن عکس العمل مردم جامعه به اعدامهای سیاسی و به طور کلی اعدامها چه قدر تغییر کرده است؟