چارچوب – حداقل دستمزد کارگران

با خط فقری که هر سال بالاتر میرود و مردم بیشتری را به زیر خط فقر فرو میبرد، یکی از مفاهیمی که بسیار مورد توجه جامعه قرار میگیرد، حداقل دستمزد کارگران است.

حداقلی که باید بر مبنای قابلیت تامین حداقلهای زندگی انسانی و در نظر گرفتن تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما اونچه که در واقعیت اتفاق می افتد توافق بر سر عددی است که کارفرماها به آن تمایل دارند و به هیچ وجه کفاف دهنده نیاز زندگی کارگران و خانواده های آنان نیست.

مهمان برنامه : امیر سلطانی – نویسنده و فعال سیاسی