چارچوب – جمهوری اسلامی و بحرانهای سال ۲۰۲۰

کارشناسها:
امیرفرشاد ابراهیمی – روزنامه نگار
آگری اسماعیل نژاد – روزنامه نگار

جمهوری اسلامی روزهای پرماجرایی را از آغاز سال ۲۰۲۰ گذرانده است. روزهای پر ماجرایی که تا اینجا با اعتراف جمهوری اسلامی به شلیک به هواپیما تمام شده است اما این اعتراف از روی اجبار بود یا صداقت؟ وجود شهروندان خارجی در این پرواز چه تاثیری در روند این اعتراف داشت؟ تکلیف انتقام سخت چه خواهد شد؟ جمهوری اسلامی چطور می تواند از این روزهای پرماجرا فاصله بگیرد و به روند عادی خود برگردد؟ آیا اساسا در شرایط موجود امکان عادی شدن، وجود دارد؟