چارچوب – تحریم ها علیه جمهوری اسلامی است یا ایران؟

در سالهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا شاهد خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای زیادی علیه جمهوری اسلامی بودیم. این تحریمها در میان مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی هم موافقان و مخالفان متعددی دارد. عده ای معتقدند که تحریمها فشار مضاعفی بر مردم ایران وارد کرده و مانع رشد جامعه مدنی در کشور شده که این خود باعث تداوم عمر جمهوری اسلامی می شود و عده ای هم معتقدند که تحریمها به تضعیف جمهوری اسلامی کمک کرده و باعث کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه شده که همین امر می تواند عاملی برای تحریک جامعه به اقدام در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی باشد.

اما در سالهای اخیر بیشتر شاهد به واقعیت پیوستن کدام نظر بودیم؟ تحریمها چه تاثیری بر جامعه و مردم ایران گذاشته است؟ اساسا این تحریمها بیشتر در کدام جهت بوده است؟ علیه جمهوری اسلامی یا علیه ایران؟

کارشناس: بهروز خلیق، عضو هیأت سیاسی و اجرایی حزب چپ ایران